Jan-Åke Björk

Grupputveckling och ledarskap genom kommunikation giraffspråk, DISC och konflikthantering.

Denna beskrivning ger dig en kortfattad summering runt träning i ”Grupputveckling genom kommunikation och konflikthantering”.
Det går bra att på begäran få mer utförlig information runt detta program.

Workshop, seminarium och föreläsning runt grupputveckling och ledarskap genom kommunikation och effektiv konflikthantering.

Du kanske redan har märkt hur viktigt det är att vara bra på kommunikation?

Kan du tänka dig hur det känns att bli förstådd, att slippa missförstånd och konflikter och att på ett kraftfullt sätt skapa relationer som ger nya möjligheter och ”flyt i tillvaron”.
Genom detta program lägger du en grund till att motivera och inge förtroende hos medarbetare, kunder, partners och ägare. Resultatet blir också att samtliga i gruppen kommer att förstå varandra på ett bättre sätt och se varandras styrkor som komplement snarare än konkurrens.

Förmågan att kommunicera, förstå varandra och hantera konflikter får en allt större betydelse inom näringsliv och organisationer.
Varför är det så?
I dagens arbetsliv handlar det mycket om komplexa samband och utveckling som kräver nya tankesätt. Faktum är att det krävs excellence i kommunikation för att leda eller framgångsrikt delta i sådan verksamhet.

Det man lätt glömmer bort är att en organisation, ett projekt eller ett nätverk består av människor. Kommunikation handlar bland annat om att förstå varandra och kunna möta varandras tankemönster och i slutänden agerandet.

Konflikter kostar miljarder!

Olösta och illa hanterade konflikter och missförstånd kostar enorma belopp. Organisationer som har slarvat inom dessa områden förlorar sina kunder och drar på sig kostnader runt tidsförluster, dåligt rykte, ökad personalomsättning och en negativ påverkan på arbetslusten.

Detta program riktar sig framförallt till en grupp som är i behov av att samarbeta och förstå varandra på ett bättre sätt. Det kan vara en ledningsgrupp, en avdelning eller en projektgrupp som har utmaningar framför sig.
Vi börjar med att varje individ får fylla i en beteendeanalys (DISC-analys) och en drivkraftsanalys. Sedan analyseras dessa individuellt tillsammans med professionell vägledning och genom övningar, diskussioner och gruppcoaching drar vi gemensamma slutsatser för hur gruppen på bästa sätt kan bli så stark och kraftfull som möjligt.
Samtliga deltagare kommer att ha en betydligt bättre förståelse för varandra och se möjligheter snarare än problem.

Ledarskap genom kommunikation.

Kommunikation kretsar nästan uteslutande runt praktisk och existentiell psykologi. Du lär dig konsten att läsa av och få kontakt med andra människor på deras villkor och att kunna använda ett språkbruk som öppnar vägar istället för att blockera.
Är det inte intressant att veta att kommunikation till största delen handlar om undermedvetna processer och att man faktiskt kan lära sig hantera dessa processer för att få saker att hända i en riktning som är önskvärd
För att belysa detta använder vi bland annat NLP (Neuro Linguistic Programming).

Samtliga i gruppen lär sig att läsa av och kommunicera med andra människor och förstå vad som motiverar dem.
Deltagarna får också ta del av och öva inom det så kallade ”non violent language”giraffspråket.

Innehåll och resultat av grupputveckling.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb