Jan-Åke Björk

Coaching, mentorskap och medling.

Vi erbjuder coaching och mentorskap på individuell basis och i grupp.

Precis som atleter inom idrotten använder sig av coaching för att kunna nå prestationsnivåer på toppnivå, så har man inom näringslivet börjat inse betydelsen av vad coaching kan ge. Det är ju egentligen inte så stor skillnad på näringsliv och idrott.

Inom de flesta idrottsgrenar brukar man säga att mental träning består till mer än 80 % av framgången. Mental träning är en del av coaching-konceptet ICC (International Coaching Community) som bl.a. är baserat på NLP (Neuro Linguistic Programming)

Executive coaching och chefscoaching.

Att vara VD, eller högre chef kan ofta vara mycket ensamt. Executive coaching ger en samtalspartner som inte bara är där för att hjälpa till med att ta fram en vision, etablera mål och hitta vägarna framåt.
En professionell coach skall också ge energi som motiverar och stärker ledare.
Executive coaching är en process av lärande som skall leda till positiva resultat och ge en besående förändring.

Coaching och mentorskap.

Coaching är av sin natur icke-kritisk och icke-fördömande eller på något sätt partisk i sitt sätt att vägleda en person mot att nå en full potential
Executive coaching ger det som man önskar att åstadkomma på ett sätt som inte vänner, familj, kollegor och andra personer kan, därför att deras bedömningar ofta involverar deras egna frågeställningar.

Coaching skall hjälpa en person till att inse och förstå sina egna styrkor och att få perspektiv.
Utmaningen är att kunna utnyttja dessa styrkor mot sina mål som i slutändan har sin vision som ledstjärna.

Dessutom kommer coaching att ge nödvändigt stöd i att kunna ta de steg som behövs för att nå sina mål.
Executive coaching kommer att stödja ledare och chefer i att kapitalisera på deras inre styrkor, utveckla en objektiv syn på tillvaron och utveckla sina sinnen mot ett meningsfullt syfte bakom sina handlingar.

Mentorskap till skillnad från coaching är mer av rådgivande karaktär och kan tillämpas i kombination med coaching, men det kan vara bra att hålla dessa sessioner på en separat basis.

Gruppcoaching

Gruppcoaching handlar om samma sak som individuell coaching, skillnaden är att denna coaching aktivitet går ut på att förena en grupp och att identifiera gruppens totala styrkor samt att fastställa gemensamma mål och en gemensam vision.
I gruppcoaching identifierar man samtliga individers styrkor och matchar dessa med gruppens mål och vision så att man kan se till hur dessa styrkor tas till vara på ett optimalt sätt och stärker hela gruppen.

Gruppcoaching hjälper således till att få en grupp att sträva mot en gemensam vision och den stärker förståelse och kommunikationen både inom gruppen och utanför gruppen.
Detta resulterar också i färre konflikter och ökad motivation, vilket i sin tur ger ökad effektivitet och bättre resultat.

Medling.

Medling handlar om att ta ansvar för en process där två eller flera parter är oense om hur man skall gå vidare för att lösa en tvistefråga. Det är viktigt att förstå att det är parterna som äger problemet och att medlaren ansvarar för själva processen i att lösa tvisten.
En konfliktsituation är ofta kaotisk och medlarens ansvar är att skapa trygghet och struktur genom vilken konfliktparterna på ett konstruktivt och positivt sätt kan kommunicera med varandra.
Båda parterna i en konflikt skall känna förtroende för medlarens kompetens och opartiskhet. Medling och coaching skall vara konfidentiell vilket bidrar till att parterna känner sig trygga.
Meningen med medling är att parterna skall kunna gå vidare i någon form av positiv relation.
Medling handlar inte om att skuldbelägga eller fördöma någon.

Tjänster från IBCC.

Vi erbjuder executive coaching och mentorskap till personer i ledande befattningar och gruppcoaching runt förändringsprocesser, omorganisationer, projekt-,
förhandlings- och försäljnings scenarion. Vi erbjuder även medling.

© IBCC 2010 – Tillverkad med Wordpress av Intelliweb